Algemene voorwaarden

1Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Go4orienteering vzw, ondernemingsnummer 0650570585, Rue Auguste Goemans 14/3 te 1320 Hamme-Mille. Andere contactgegevens zijn hernomen bij “contact” op onze webpagina. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

2Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bestelling plaatsen”, of door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

3Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle producten van Go4orienteering vzw berusten bij de vzw zoals beschreven in haar statuten. De klant verkrijgt het gebruiksrecht van de producten na ondertekening van een schriftelijk engagement tussen Go4orienteering en de klant. Zonder ondertekening van dit engagement zal niet overgegaan worden tot levering en wordt de bestelling nietig verklaard.

4Herroepingsrecht

Uit de aard van de verkochte goederen volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke aankoop is vanaf het verzenden van de bestelling definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

5Betaling

Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
BTW is niet van toepassing. Go4orienteering vzw valt onder het systeem van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (art. 56 § 2 van het BTW wetboek).

6Levering

De levering van de bestelde goederen gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. In geval van betaling via overschrijving begint de leveringstermijn van de bestelde producten pas te lopen na creditering van onze rekening.

Leveringen binnen België gebeuren normaal binnen de 7 dagen, in Europa binnen de 10 dagen en wereldwijd binnen de 14 dagen.

De leveringskosten zijn duidelijk beschreven voor de verschillende producten. Go4orienteering kan niet aansprakelijk gesteld worden bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). Enige vertraging in de levering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Buiten de EU-zone kunnen er eventueel extra kosten bij de douane betaald moeten worden. Deze zijn steeds ten laste van de klant.

De leveringstermijn wordt opgeschort tijdens de verlofperiodes die aangekondigd worden op de website, op de algemene aankooppagina en bij het nieuws.

7Waarborg

De Go4orienteering USB-stick met oefeningen wordt in goede staat verzonden. Deze wordt steeds getest voor levering. Moest deze uitzonderlijk toch gebreken vertonen, dan is het aan de klant om dit te bewijzen. Na akkoord zal hij vervangen worden op kosten van Go4orienteering. Deze waarborg kan echter niet ingeroepen worden bij foutieve handelingen door de klant.

De klant is echter zelf verantwoordelijk om onmiddellijk bij ontvangst en uiterlijk binnen de 30 dagen een back-up te maken van de bestanden die op de USB stick staan.

De waarborg op de andere producten beperkt zich tot het volledig en in goede staat zijn van de geleverde geplastificeerde oefeningensets.

8Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

9Binding

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de daarvoor voorziene checkbox . Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

10Privacy Policy

Gegevens die door de klant verstrekt worden aan Go4orienteering vzw zullen enkel gebruikt worden voor kan de volgende doeleinden:
– Het verwerken van de bestelling.
– Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de bestelling.

Gegevens die door de klant aan Go4orienteering vzw zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

De gegevens die de klant aan Go4orienteering vzw verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Dit mag echter niet worden uitgevoerd tussen de bestelling en de levering om een correcte levering niet in het gedrang te brengen.